LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Storhamar Fotball deler hvert år ut FUTH-prisen til en eller flere personer i klubben.

Storhamar Fotball disponerer tomtearealet som tilhører Prestrud Fotballpark som er festet av Hamar Kommune for en mindre pengesum. Selve anlegget med baner, friområder mv. eies av Storhamar Fotball og driftes/vedlikeholdes av klubben. Det samme med klubbhuset som Storhamar Fotball eier alene etter å ha kjøpt dette av Storhamar Idrettslag ved hovedlaget i 2010. I tillegg har Storhamar Fotball driftsansvar for Rasmussenbanen og ballbingen bak Prestrudhallen.

Storhamar Fotball eier driftsutstyr som traktor, bil, anleggsutstyr mv. som brukes i driften av anleggene. Klubbens utstyr skal ikke lånes ut til private formål med unntak av at klubbhuset leies ut til private selskap mv.

Daglig leder har det daglige ansvar for drift av overnevnte anlegg.

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Etter fylte 13 år er medlemmer i Storhamar Fotball forsikret gjennom Norges Fotballforbund.

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Storhamar Fotball har tegnet yrkesskadeforsikring, anlegg, innbo mv. i Sparebank 1 Forsikring.

Det er styret i Storhamar Fotball som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 

 

Styret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren Lene Johansen.

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 

 

Se vedlagt årshjul og økonomiplan for Storhamar Fotball.

Storhamar Fotball har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

 

Storhamar Fotball har innarbeidet rutiner vedrørende:

-reise i klubbens regi

-egne turneringer/overnattende lag

-internkontroll (HMS) på egne anlegg

-ansatte og medlemmers bruk av maskinelt utstyr på klubbens anlegg/i klubbens regi

-avvikling av diskotek under Maxi turneringen

-instruks kioskdugnad

Daglig leder i Storhamar Fotball har det daglige ansvaret for å følge opp dette.

Storhamar Fotball har egne ansatte og det tilhører klubben et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Det daglige ansvaret ligger hos daglig leder og arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

Storhamar Fotball har utarbeidet egen HMS Håndbok, se klubbens nettside eller få denne hos administrasjonen i Storhamar Fotball.

Storhamar Fotball har pr. utgangen av 2015 arbeidsgiveransvar for tre faste ansatte og i tillegg tidsbestemte engasjerte. Styret gjennom styreleder har det daglige ansvar for daglig leder. Daglig leder har det daglige arbeidsgiveransvar for de resterende ansatte.

Storhamar Fotball er ikke tilsluttet noen arbeidsgiverforening, men klubben følger gitt tariffavtale for sine ansatte. Storhamar Fotball har opprettet egne arbeidsavtaler og arbeidsinstruks for sine ansatte.

Daglig leder har det daglige personalansvar for klubbens faste og midlertidige ansatte. Klubben bør beskrive

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben.

For at Storhamar Fotball skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Storhamar Fotball forsøker å lage egen hjemmeside best mulig og dette er en løpende prosess. Både til egne medlemmer og gjester under turneringer, samarbeidspartnere mv. Se www.storhamarfotball.no

Vår hjemmeside inneholder informasjon om aktiviteter, daglig ledelse, styre, lag, anlegg mv. og det finnes god informasjon om kontaktpunkter i klubben.

Klubben har definert hvem som uttaler seg i saker som har media sin interesse og klubben ønsker å ha et proaktivt forhold til media og å markedsføre den gode jobben som gjøres i nærmiljøet.

Hva er seksuell trakassering? Felles for alle former for trakassering er at oppførselen er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som utsettes for dette. Plagsom eller truende atferd kan være ord eller handlinger som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Dette betyr at slike opplevelser er uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke. Dette er viktig fordi både kvinner og menn kan ha ulike oppfatninger av hva som er uønsket og krenkende.
Hva er seksuelle overgrep? Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Seksuelle overgrep vil være enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse. Med seksuelle overgrep menes derfor å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader. De mildeste former for overgrep er visning av porno eller blotting. Videre kommer ”tukling”/beføling, mens de groveste overgrepene er alle former for inntrengning i kroppens hulrom. Dette defineres som voldtekt, uavhengig av om det er brukt kroppsdeler eller gjenstander. Straffeloven rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted, i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller i nærvær av eller overfor barn under 16 år samt psykisk utviklingshemmede i alle aldre. Loven omfatter også seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. For å forebygge slike hendelser blant barn og mennesker med utviklingshemming, har Idrettsstyret vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
I Storhamar Fotball skal vi:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/ idrettsmiljøet.
Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer?
Storhamar Fotball følger til enhver tid rutiner og retningslinjer fra Norges Idrettsforbund. Se veileder/rutiner:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Storhamar Fotball tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Storhamar Fotball er registrert medlem av «Rent idrettslag». (reg. nr StocQFu1)
Se www.rentidrettslag.no

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett.

  1. Logg inn
   Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
   Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 

 

Formål: Frivillige organisasjoner

 1. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Ikke alle formål trenger bekreftelse.

Bekreftelsen fås ved henvendelse til klubben. Bekreftelsen bør skannes og vedlegges den elektroniske søknaden.

Hvis det ikke er mulig med elektronisk søknad er Storhamar Fotball behjelpelig med å søke på papir.

https://attest.politi.no/web/

Klubben og loven krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

  Prosedyre for politiattest i klubben:

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Storhamar Fotball oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Storhamar Fotball kan differensiere kontingent og treningsavgift ift. deltagelse på dugnad for klubbens medlemmer.

Storhamar Fotball har i hovedsak dugnad ved kiosk i klubbhuset, arrangement/cuper og noe ift. vedlikehold av baner og anlegg. De enkelte lag har også dugnader til inntekt for egne grupper for å redusere egenandel ved deltagelse eksterne turneringer mv.

Dugnad er frivillig, men klubben er avhengig av dugnadsinnsats for å holde kostnader på et akseptabelt nivå – slik at klubben kan bruke mest mulig av sine ressurser til gode treningsforhold for klubbens medlemmer!

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball