LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Planen for klubbens rekruttering av nye spillere til de yngste årgangene har som mål å opprettholde god rekruttering og mottak av nye spillere og foreldre på en god måte.

Ansvarlige; Sportslig leder og klubbkoordinator.

Barn blir rekruttert fra lokale barnehager og skoler/SFO:
Prestrud, Storhamar og Grevløkka skole.
Blåveisen, Vestenga, Furuberget, Hol, Martodden, Ajer og Prestrud barnehager.

Miniligaen starter opp i midten av april, litt avhengig av hvordan påsken faller. 3-4 uker før oppstartdato henger vi opp plakater i/ved disse lokalene med invitasjon, roll-up på lokalbutikkene, Instagram samt vår egen hjemmeside med link til Facebook.

Miniligaen er åpen for både jenter og gutter i alderen 5-7 år, 1 time hver første onsdag etter påsken fra april til september (følger skoleruta).
Alle trener samtidig og på samme område. For 5 åringene er dette et gratis tilbud.

Alle deltagerne får hver sin ball på første trening. Daglig leder, sportslig leder, klubbkoordinator og noen fra styret tar imot alle de gamle og nye barna. En informasjonsflyer blir delt ut ved første gangs oppmøte. Den yngste årgangen får instruktører som Storhamar Fotball stiller, dette er jenter og gutter fra eldre lag i klubben, og de foreldrestyrte lagene tar imot «sine» barn i årsklassen. Foreldrene til de gamle hakes av på liste fra i fjor, mens de nye fyller ut et eget kontaktinformasjonsskjema.

I løpet av våren holdes et informasjonsmøte for foreldrene. De eldste, som starter med seriespill, er blitt dannet som foreldrestyrt årgang, hvor en trener og en lagleder «styrer» hvert sitt fargelag, og hvor hele årgangen trener sammen.

Alle får være med uansett bakgrunn eller hudfarge. Storhamar Fotball sitt Storhamar Fond kan bistå ved økonomiske utfordringer, økonomi skal ikke være en hindring for å delta. (Storhamar Fotball har ikke eget tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Men naboklubben Ham Kam har dette tilbudet).
1 time i uka, kamptilbud til 6 åringene med 2-4 samlinger vår og høst, i forbindelse med innføring av 3èr fotball, 7 åringene med en kamp i uka 5èr fotball.

Avsluttes med en Miniliga Cup hvor andre lag fra andre klubber blir invitert til en gratis cup siste lørdag i september. Foreldremøte på høsten for de årgangene som skal danne som lag og bli foreldrestyrt.

o Utstyr
▪ Vi holder drakt. Spillerne låner.
▪ Spilleren holder shorts/strømper/leggskinn/fotballsko

Aktivitet - Treninger – Kamper - Turneringer

o Penger
▪ medlemskontigent/treningsavgift  - Storhamar Fondet ved behov.
▪ turneringer

o Deltagelse (foreldre)
▪ Dugnad
▪ Trener/lagleder/foreldrekontakt/foreldremøter

Dommeransvarlig; Hans Petter Nyberg, epost hanspetter@storhamarfotball.no – mobil 41336098

Dommerkontakt klubbdommere; Kader Kassoul – mobil 94140954

Klubbdommere;
Rekruttering til klubbdommerkurs skjer i mars/april hvert år, rett i forkant av oppstart vårsesong. Alle medlemmer for tilbud om dette og årgangen som fyller 13 år dette året skal gjennomføre kurset. Klubbdommerkurs arrangeres første uka etter påske med ekstern kursholder fra kretsen. Klubbdommere får utdelt;
- regelhefte
- dommerfløyte
- klubbdommerdrakt

Alle klubbdommere skal minst ha veileder i sin første kamp, aller helst en gang eller to igjennom sesongen, enten under EMS turneringen i mai eller i sine første seriekamper hvis dette ikke passer. Veileder skal trygge dommeren og gi denne tilbakemelding på følgende;
- Fløytebruk og tegn, klart og tydelig?
- hvordan var kommunikasjonen med lagledere
- hvordan var kommunikasjonen med spillerne på banen
- hvordan var plasseringen(bevegelsesmønsteret på banen)

Dommerkontakt følger opp klubbdommerne under sesong, fordeler kamper og holder dialogen med hver enkelt. Klubbdommere får tilbud om å dømme seriekamper for 3er, 5er, 7er. De «eldre» klubbdommerne får også tilbud om å dømme 9er (for 12 åringer).

Målet er å rekruttere ca 25 nye klubbdommere hvert år.

De klubbdommerne som fyller 16 år, samt spillere i klubben, får i starten av året tilbud om rekruttdommerkurs, avhengig av når kretsen arrangerer kurs. Dialogen med de aktuelle starter høsten i forkant. Vi prøver å være spesielt oppmerksomme på de spillerne som slutter med aktiv fotball.

De som gjennomfører dette kurset og som ønsker å gå videre til dømming får et fullt dommerantrekk fra Storhamar Fotball.
Krav til dommeren er at denne stiller opp på Storhamar Fotballs egne turneringer hvor det er aktuelt.
Alle rekruttdommerne blir videre fulgt opp av dommeransvarlig i kretsen.

Målet er å rekruttere 3-6 nye rekruttdommere hvert år.

Dommerkontakt inviterer til sesongavslutning for alle klubbens dommere etter endt sesong.

HPN

Storhamar Fotball deler hvert år ut FUTH-prisen til en eller flere personer i klubben.

Storhamar Fotball disponerer tomtearealet som tilhører Prestrud Fotballpark som er festet av Hamar Kommune for en mindre pengesum. Selve anlegget med baner, friområder mv. eies av Storhamar Fotball og driftes/vedlikeholdes av klubben. Det samme med klubbhuset som Storhamar Fotball eier alene etter å ha kjøpt dette av Storhamar Idrettslag ved hovedlaget i 2010. I tillegg har Storhamar Fotball driftsansvar for Rasmussenbanen og ballbingen bak Prestrudhallen.

Storhamar Fotball eier driftsutstyr som traktor, bil, anleggsutstyr mv. som brukes i driften av anleggene. Klubbens utstyr skal ikke lånes ut til private formål med unntak av at klubbhuset leies ut til private selskap mv.

Daglig leder har det daglige ansvar for drift av overnevnte anlegg.

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Etter fylte 13 år er medlemmer i Storhamar Fotball forsikret gjennom Norges Fotballforbund.

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Storhamar Fotball har tegnet yrkesskadeforsikring, anlegg, innbo mv. i Sparebank 1 Forsikring.

Det er styret i Storhamar Fotball som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 

 

Styret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren Lene Johansen.

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 

 

Se vedlagt årshjul og økonomiplan for Storhamar Fotball.

Storhamar Fotball har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

 

Storhamar Fotball har innarbeidet rutiner vedrørende:

-reise i klubbens regi

-egne turneringer/overnattende lag

-internkontroll (HMS) på egne anlegg

-ansatte og medlemmers bruk av maskinelt utstyr på klubbens anlegg/i klubbens regi

-avvikling av diskotek under Maxi turneringen

-instruks kioskdugnad

Daglig leder i Storhamar Fotball har det daglige ansvaret for å følge opp dette.

Storhamar Fotball har egne ansatte og det tilhører klubben et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Det daglige ansvaret ligger hos daglig leder og arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

Storhamar Fotball har utarbeidet egen HMS Håndbok, se klubbens nettside eller få denne hos administrasjonen i Storhamar Fotball.

Storhamar Fotball har pr. utgangen av 2015 arbeidsgiveransvar for tre faste ansatte og i tillegg tidsbestemte engasjerte. Styret gjennom styreleder har det daglige ansvar for daglig leder. Daglig leder har det daglige arbeidsgiveransvar for de resterende ansatte.

Storhamar Fotball er ikke tilsluttet noen arbeidsgiverforening, men klubben følger gitt tariffavtale for sine ansatte. Storhamar Fotball har opprettet egne arbeidsavtaler og arbeidsinstruks for sine ansatte.

Daglig leder har det daglige personalansvar for klubbens faste og midlertidige ansatte. Klubben bør beskrive

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben.

For at Storhamar Fotball skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Storhamar Fotball forsøker å lage egen hjemmeside best mulig og dette er en løpende prosess. Både til egne medlemmer og gjester under turneringer, samarbeidspartnere mv. Se www.storhamarfotball.no

Vår hjemmeside inneholder informasjon om aktiviteter, daglig ledelse, styre, lag, anlegg mv. og det finnes god informasjon om kontaktpunkter i klubben.

Klubben har definert hvem som uttaler seg i saker som har media sin interesse og klubben ønsker å ha et proaktivt forhold til media og å markedsføre den gode jobben som gjøres i nærmiljøet.

Hva er seksuell trakassering? Felles for alle former for trakassering er at oppførselen er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som utsettes for dette. Plagsom eller truende atferd kan være ord eller handlinger som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Dette betyr at slike opplevelser er uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke. Dette er viktig fordi både kvinner og menn kan ha ulike oppfatninger av hva som er uønsket og krenkende.
Hva er seksuelle overgrep? Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Seksuelle overgrep vil være enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse. Med seksuelle overgrep menes derfor å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader. De mildeste former for overgrep er visning av porno eller blotting. Videre kommer ”tukling”/beføling, mens de groveste overgrepene er alle former for inntrengning i kroppens hulrom. Dette defineres som voldtekt, uavhengig av om det er brukt kroppsdeler eller gjenstander. Straffeloven rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted, i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller i nærvær av eller overfor barn under 16 år samt psykisk utviklingshemmede i alle aldre. Loven omfatter også seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. For å forebygge slike hendelser blant barn og mennesker med utviklingshemming, har Idrettsstyret vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
I Storhamar Fotball skal vi:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/ idrettsmiljøet.

Varslingsrutiner dersom en vil varsle om uønsket hendelse.

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Storhamar Fotball tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Storhamar Fotball er registrert medlem av «Rent idrettslag». (reg. nr StocQFu1)
Se www.rentidrettslag.no

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett.

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Valg av formål
Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
Kategori: Frivillige organisasjoner

Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
- Ikke alle formål trenger bekreftelse.

Bekreftelsen fås ved henvendelse til klubben. Bekreftelsen bør skannes og vedlegges den elektroniske søknaden.

For arbeidsgiver/organisasjon:
Storhamar Fotball har egen mal for bekreftelse som skal vedlegges søknaden.

Hvis det ikke er mulig med elektronisk søknad er Storhamar Fotball behjelpelig med å søke på papir.

https://attest.politi.no/web/

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball