LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Utmeldingsskjema
Hvilket år er medlemmet født
Hvorfor meldes medlemmet ut
Medlemmets økonomiske forpliktelser er gjort opp
For aktive utøvere - vil du meldes helt ut eller fortsatt være støttemedlem?

Egne turneringer er gratis for egne lag.

I alder 12 år og yngre bidrar klubben med kr. 200,- pr spiller til lagskasse som laget selv disponerer til deltagelse i cuper mv. For 13 – 16 år bidrar Storhamar Fotball med kr. 300,- pr. spiller. Over 16 år (junior/senior) gjøres det en individuell vurdering av klubben i hvert enkelt tilfelle.

Lag kan ha en egenandel på inntil kr. 3 000,- pr. spiller ved utenlands turnering eller lignende. I tillegg kan laget avholde dugnader.

TRENING OG MEDLEMSAVGIFT I STORHAMAR FOTBALL

Medlemsavgiften i Storhamar Fotball er kr. 300
Treningsavgiften er som følger:

I barnefotballen går 200,- av treningsavgiften inn i lagskassen, mens i ungdomsfotballen og for seniorlag er summen 300,-.

Treningsavgiftene og medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.

Hovedtrener, to personer pr. lag (trener/lagleder) og en foreldrekontakt pr. årgang er fritatt for treningsavgift for sitt barn (medlemskap må uansett betales).

 

REFUSJON AV TRENINGSAVGIFT

Medlemsregisteret fakturerer full avgift (treningsavgift -og medlemskap) for alle uansett om man har krav på fri treningsavgift. De som har krav på fri treningsavgift kan søke om refusjon av treningsavgiften.

Hvem kan søke om refusjon?

Følgende kan søke om refusjon av treningsavgift for sitt barn på det laget hvor de er med i støtteapparatet:

Ansatte og styremedlemmer i klubben gis fri treningsavgift for ett barn.

Hvem kan sende inn søknad?

Hvordan søker jeg om refusjon?

Du søker om refusjon ved å fylle ut skjema for refundering av treningsavgift innen 1. november. Søknad om refusjon via e-post til klubben vil ikke bli behandlet. Tilbakebetaling gjøres etter at skjema er registrert mottatt og godkjent for utbetaling.

 

INNKREVING AV TRENINGSAVGIFT

Treningsavgift og medlemskontingent i Storhamar IL Fotball er en av klubbens viktigste inntektskilder. Den sikrer at klubben kan ha et bra sportslig tilbud til alle våre medlemmer. Vi bruker årlig unødvendig mye ressurser på å innkreve avgiften gjennom diverse purringer. At vi sitter igjen med restanser ved slutten av året burde være helt unødvendig.

For 2022:
Klubben har bestemt at trening- og medlemskontingent for sesongen 2022 blir fakturert ut 3. januar med forfall 15. januar. Den som ønsker å delta på trening og etter hvert kamper SKAL ha betalt avgiften. (Omfatter så langt ikke barn i aldersgruppene født 2015 og 2016 som ikke starter sin treningssesong så tidlig). Øvrige årsklasser trener i Sparebankhallen, andre gymsaler og vinterbane på Børstad.

Personer som har behov for økonomisk støtte til treningsavgift, medlemsavgift eller utstyr kan søke Storhamarfondet. Ta kontakt med Arve Fuglum dersom du har behov for hjelp fra fondet eller har spørsmål angående fakturering.

Medlemskontingenten i Storhamar Fotball er pr. dato kr. 300,- pr. år som er vedtatt på årsmøte mars 2021.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne. Man kan også vedta en familiekontingent i klubben, som en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball