LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Egne turneringer er gratis for egne lag.

 

I alder 12 år og yngre bidrar klubben med kr. 200,- pr spiller til lagskasse som laget selv disponerer til deltagelse i cuper mv. For 13 – 16 år bidrar Storhamar Fotball med kr. 300,- pr. spiller. Over 16 år (junior/senior) gjøres det en individuell vurdering av klubben i hvert enkelt tilfelle.

 

Lag kan ha en egenandel på inntil kr. 3 000,- pr. spiller ved utenlands turnering eller lignende. I tillegg kan laget avholde dugnader.

TRENING OG MEDLEMSAVGIFT I STORHAMAR FOTBALL

Medlemsavgiften i Storhamar Fotball er kr. 300

Satser for 2016 inkludert trening og medlemsavgift:
Miniskole (Gutter og jenter som ikke er med i seriespill) kr. 800
G06/J06 kr. 1500
G07/J07 kr. 1500
G08/J08 kr. 1500
G09/J09 kr. 1500
G10/J10 kr. 1500
G11/J11 kr. 1700
G12/J12 kr. 1700
G13/J13 kr. 1900
G14/J14 kr. 1900
Gutt/jente (15/16) og junior 2. div kr. 2200
Damelag/Junior jenter kr. 2200
A-lag Herrer og 1. divisjon junior kr. 2500

 

Treningsavgiftene fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.

 

To personer pr. lag (trener/lagleder) og en foreldrekontakt pr. årgang er fritatt for treningsavgift for sitt barn (medlemskap må uansett betales).

Medlemskontingenten i Storhamar Fotball er pr. dato kr. 300,- pr. år som er vedtatt på årsmøte februar 2015.

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne. Man kan også vedta en familiekontingent i klubben, som en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball