LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Økonomistyring og kontanthåndtering

How Can We Help?

« TILBAKE

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i Storhamar Fotball. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien og daglig leder er utøvende i å ivareta økonomistyringen i samarbeid med regnskapsfører. De skal sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Daglig leder skal rapportere økonomistatus til styret. Det gjennomføres ved periodiske rapporteringer i styremøter. Rapporteringen skal presentere status på økonomi mot budsjett, og eventuelle behov for justeringer av prognosene (årsbudsjettet).  Ved eventuelle justeringer av prognosene skal styret, i samarbeid med daglig leder, vurdere om det er behov for å iverksette spesielle tiltak. Det skal også rapporteres på status på likviditet. Rapporteringen forberedes i samarbeid mellom daglig leder, regnskapsfører og økonomiansvarlig i styret.

Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).