LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse for styret i Storhamar Fotball

How Can We Help?

Rollebeskrivelse for styret i Storhamar Fotball

« TILBAKE

Styreleder:

 • Fastsette tidspunkter for gjennomføring av styremøter og innkalling til disse. Utarbeide agenda for styremøter, lede møtene og skrive møtereferat som sendes til styremedlemmene innen 24 timer etter møtet er avholdt.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Ansvarlig for Kvalitetsklubb – dette innebærer følgende:
 • Være klubbens kvalitets sikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
 •   Medlem av utvalg anlegg og utvikling.
 • Hovedansvar for daglig drift som er delegert til daglig leder, herunder oppfølging av administrative rutiner.

 

Nestleder:

 •     Stedfortreder for leder.
 • Hovedansvarlig politiattestordningen (Se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester).
 • Leder for utvalg anlegg og utvikling – som består av daglig leder, styreleder og nestleder.
 • Hovedansvarlig på vegne av klubben å følge opp klubbens valgkomite og påse at medlemmene i valgkomiteen i størst mulig grad rekrutterer også kvinnelige ledere til klubbens styre.
 • Ajourføre og minimum årlig revidere klubbhåndboken.

Styremedlem - ØKONOMI:

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede økonomiutvalget bestående av daglig leder og styremedlem økonomi.
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak samt utarbeide gode økonomiske rapporter hvor også prosjektregnskaper inngår (en cup sitt regnskap).
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Følge opp regnskapsfører og forberede alle bilag attestert av daglig leder.
 • Hovedansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger som er delegert til daglig leder.
 • Styremedlem økonomi har ansvaret for å følge opp at klubbens økonomihåndbok blir fulgt og revidere denne på bakgrunn av vedtak i styret.

 

Styremedlem – SPORT:

 • Hovedansvarlig sammen med ansatt ansvar sport/trenere for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
 • Hovedansvarlig for sportslig utvalg – et utvalg bestående av ansatt ansvar sport/trenere, 2 to trenere i klubben, en lagleder samt styremedlem sport.
 • Hovedansvarlig for å ajourføre og revidere minimum en gang årlig klubbens sportslige plan.
 • Hovedansvarlig og sammen med ansatt sport/trenerkoordinator å ivareta oppgaver "hovedtrener/ sportslig leder som er angitt i klubbhåndboka side 20.

 

Styremedlem – KOMMUNIKASJON OG A-LAG:

 •  Klubbens pressekontakt med hovedansvar også for klubbens behov for informasjon via media, klubbens hjemmeside, Facebook og andre viktige medier.
 •  Hovedansvarlig på vegne av styret å følge opp og utvikle A-lag (både herrer og damer) i samråd med trener- og støtteapparat.
 •  Hovedansvarlig for klubbens hjemmekamper når det gjelder etableringen av ordningen med "Fair Play"/kampverter.

 

Styremedlem – ARRANGEMENT:

 •  Hovedansvarlig for utvalg arrangement og cup, et utvalg bestående av daglig leder, ansatt med delansvar arrangement og cup og minimum 2 to medlemmer i klubben samt styremedlem arrangement.
 •  Hovedansvarlig på vegne av styret for klubbens hjemmekamper hvor også delegert ansvar for drift og oppfølgning av kiosk og butikk er tillagt daglig leder.
 •  I så stor grad som mulig aktivt delta på klubbens cuper som støtte/"det lille ekstra" for klubbens ansatte og dugnadsansvarlige.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball