LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Strategi- og virksomhetsplan

How Can We Help?

« TILBAKE

STORHAMAR FOTBALLSVIRKSOMHETSPLAN

2020-2023

STRATEGISKE MÅL

Hovedmål

Storhamar fotball skal være den ledende breddeklubben i vårt distrikt.

For å oppnå hovedmålet og visjonen har klubben pekt ut 3 innsatsområder som vil få prioritet i perioden. Samtidig vil det være et kontinuerlig fokus som ligger i bunn for all aktivitet som gjennomføres, og det er definert mål innenfor klubbens kjerneområder.

Prioriterte innsatsområder

 1. Styrke felles klubbfølelse/klubbtilhørigheten – «Klubben som sjef»

Målsetning

SF skal gjennom å innta en klar og tydelig lederrolle bidra til å styrke felles klubbfølelse/klubbtilhørigheten

Delmål

 1. SF skal gjennom tydelig kommunikasjon sørge for at alle i klubben vet hva som forventes av dem og hva den enkelte kan forvente av klubben
 2. SF skal som klubb være god støtte for lagenes støtteapparat og legge til rette for at dialogen ivaretas.
 3. SF skal tydeliggjøre betydningen av klubbens visjon
 4. SF skal ha trenere og støtteapparat som jobber i tråd med klubbens mål og visjoner
 5. SF skal legge til rette for at trenere og støtteapparat for øvrig kurses i henhold til de kravene klubben setter
 6. SF skal ha tydelige planer for hvordan hospitering skal håndteres
 7. SF skal sørge for forutsigbarhet i lagssammensetninger fra år til år

Tiltak

 • Etablere info.pakker tilpasset den enkelte årgang
 • Etablere felles turneringsplaner
 • Etablere trenerforum
 • Gjennomføre trenerkurs
 • Gjennomføre MittValgKurs
 • Klubben delta på foreldremøter – bidra med felles informasjon
 • Utarbeide retningslinjer for hospitering/hvordan de beste skal håndteres
 • Etablere god dialog mellom sportslig leder og støtteapparatene

Måleparametere

 • Andel trenere med gjennomført trenerkurs og MittValg-kurs

 

 1. Sikre den gode starten

Målsetning

SF skal gjennom Miniligaen sikre den gode starten på et «langt og trofast Storhamar-forhold»

Delmål

 1. SF skal være den foretrukne fotballklubben for Hamar-foreldre å sende barna sine til.
 2. SF skal øke kvaliteten på Miniligaen

Tiltak

 • Drive aktiv markedsføring ut mot foreldre
 • Vurdere igangsetting av sosiale aktiviteter rettet mot foreldrene i Miniliga-tiden (eks. trening, kafè på klubbhuset e.l.)
 • Benytte tydelige Storhamar-stemmer inn i Miniligaen
 • Følge tett opp Miniligaens trener- og støtteapparat med god informasjon, kursing etc.
 • Tidlig og tydelig informasjon ut til foreldre om forventninger

Måleparametere

 • Antall årlig nye medlemmer til Miniligaen (Mål: 80 stk)

 

 1. Ta samfunnsansvar - øke klubbens betydning i lokalmiljøet

Målsetning

SF skal utvikle klubbhuset til å bli et viktig samlingspunkt i lokalmiljøet vårt for barn, ungdom og voksne, uansett etnisk bakgrunn.

Delmål

 1. SF skal være god på integrering
 2. SF skal skape arrangementer som tiltrekker seg mye folk – formidle budskap om at det er muligheter for å komme til oss

Tiltak

 

Kjerneområder

 1. Sport

Målsetning

SF skal gjennom å tilby lag på alle årganger gi alle som ønsker det et godt fotballtilbud i klubben, fra 5 år og helt på seniornivå.

Delmål

 1. SF skal redusere frafallet i ungdomsfotballen
 2. SF skal drive aktiv lagbygging og utvikle en sterk og god kultur – både innad i laget og på tvers av lag/årganger.
 3. SF skal sørge for å tiltrekke seg godt kvalifiserte trenere på alle nivå.
 4. SF skal legge til rette for å utvikle egne dommere

Tiltak

 • Videreutvikle samarbeidet med hockey og håndball, bl.a.for å etablere retningslinjer for å drive med flere idretter
 • Drive tett oppfølging av de etablerte samarbeidsavtalene med Fart og Ham.Kam
 • Arrangere fotballskole
 • Videreutvikle FUTH-akademiet
 • Bruke MittValg-verktøyet aktivt

Måleparametere

 • Antall årganger uten lag (Mål: 0)
 • Antall på rekruttdommerkurs hvert år (Mål: 3-6 stk)

 

 1. Anlegg

Målsetning

SF skal sørge for godt vedlikeholdte og hensiktsmessige anlegg tilpasset våre sportslige behov

Delmål

 1. SF skal vedlikeholde og videreutvikle eksisterende anlegg
 2. SF skal sørge for tilfredsstillende dekke på de ulike banene
 3. SF skal øke garderobekapasiteten slik lagene har større muligheter til å bygge lag og styrke garderorbekulturen
 4. SF skal utvikle klubbhuset til å bli et samlingspunkt for nærmiljøet
 5. SF skal utnytte tilgjengelig tid på anlegget til utleie

Tiltak

 • Gjennomføre løpende vedlikehold
 • Bytte dekke på Prestrud 1 når nødvendig
 • Bygge innbytterbenker på bane 2
 • Vurdere dagens parkeringsløsning
 • Vurdere å bygge kameraplattform i tilknytning til bane 1
 • Bygge garasjeanlegg til anleggsredskaper

 

 1. Turneringer/arrangementer

Målsetning

SF skal være en profesjonell arrangør av ettertraktede turneringer som gir klubben gode inntekter og sikrer grunnlag for klubbens økonomi til sportslig satsning.

Delmål

 1. SF skal sørge for at Maxiturneringen opprettholdes som Innlandets største og beste breddeturnering med et årlig resultat på 1,5 mill. kr
 2. SF skal etablere og videreutvikle øvrige turneringer med positive bidrag til klubbens økonomi
 3. SF skal redusere den organisasjonsmessige sårbarheten knyttet til gjennomføringen av turneringer

Tiltak

 • Styrke og utvikle organisasjonen rundt Maxiturneringen – spesielt fokus på organisering av turneringsledelsen
 • Etablere utvalg for Arrangement/Event med fokus på god gjennomføring og utvikling av turneringer/arrangement.
 • Fullføre arbeidet med utvikling av dreiebok for Maxiturneringen
 • Etablere dreiebok for øvrige turneringer
 • Etablere nye retningslinjer for dugnad i klubben for å redusere bruken av innleid hjelp på turneringer
 • Gjennomføre Kretsmesterenes mester-turneringer
 • Gjennomføre turneringer for Kretslag
 • Vurdere etablering av innendørsturneringer for å utnytte kapasitet i hallen

 

 1. Økonomi

Målsetning

SF skal ha en god og sunn økonomi som sikrer et økonomisk handlingsrom tilpasset klubbens valgte aktivitetsnivå.

Delmål

 1. SF skal sikre inntektssiden og redusere sårbarheten for inntektsbortfall gjennom å prioritere innsatsen inn mot de områdene som gir oss størst inntekt
 2. SF skal opprettholde dagens (2020) lave nivå på medlems- og treningsavgift.
 3. SF skal kunne bistå ved økonomisk støtte til medlemmer som sliter økonomisk – muligheter for gratis medlems- og treningsavgift
 4. SF skal drive god økonomistyring og – oppfølging
 5. SF skal ha klare retningslinjer for håndteringen av økonomien i klubben

Tiltak

 • Etablere utvalg for Forretningsutvikling og økonomi med fokus på utvikling av inntektssiden
 • Prioritere innsats mot sponsorer for å kunne øke sponsorinntekter fra dagens 1 mill .kr pr år
 • Priorirtere innsats mot søknader av midler, herunder utarbeide oversikter over muligheter, frister osv. for å redusere sårbarheten på området.
 • Styrke informasjonsarbeidet ut i klubben, blant annet med fokus på øke antall grasrotgivere, øke kick-backs
 • Etablere fond med midler til økonomisk støtte for medlemmer
 • Øke innsatsen på utarbeidelse av budsjett
 • Månedlig oppfølging av regnskap med fokus på budsjettavvik
 • Etablering av avdelingsregnskap

 

 1. Organisasjon

Målsetning

SF skal sørge for å til enhver tid ha en effektiv organisasjon med tilhørende systemer som er tilpasset klubbens behov ut fra lover og regler, vedtatte mål og aktiviteter.

Delmål

 1. SF skal sørge for at klubben overholder gjeldende lover og regler, herunder ivaretar ordningen for Politiattester
 2. SF skal ha et godt samarbeid med forbund, krets, allianseidrettslag, idrettsråd osv. og delta på aktiviteter i regi av disse.
 3. SF skal ha en administrasjon tilpasset klubbens behov og som reduserer nøkkelmannsrisikoen
 4. SF skal ha motiverte og engasjerte ansatte og frivillige
 5. SF skal styrke organisasjonen med flere utvalg. Utvalgene skal bemannes med folk også utenfor styre/adm
  • Sportslig utvalg
  • Utvalg for Arrangement/Event
  • Utvalg for Forretningsutvikling og økonomi
 6. SF skal utvikle dugnadsarbeidet i klubben
 7. SF skal øke andelen frivillige, særlig blant besteforeldregenerasjonen/ pensjonister
 8. SF skal ha hensiktsmessige administrative systemer som støtter oppunder klubbens drift og forenkler samhandling.
 9. SF skal utvikle og styrke klubbens kommunikasjonsarbeid
 10. SF skal opprettholde statusen vår som
  • Kvalitetsklubb
  • EMS-klubb
  • MittValg-klubb
  • FairPlay-klubb

Alle fire skal prege klubben, brukes aktivt inn i arbeidet vårt og være godt kjent blant alle (både utøvere, trener – og støtteapparat, foreldre og organisasjonen for øvrig)

Tiltak

 • Avvikle dagens prosjektstillinger for sport og fritidskoordinator
 • Etablere fast stilling som sportslig leder
 • Gjennomgå alle stillinger med vurdering av ny fordeling av arbeidsoppgaver
 • Etablere mindre stillinger (tidsbegrenset til 2020) på ulike oppgaver type dommeroppfølging, materialforvalter og kommunikasjon.
 • Vurdere behovet for eventuelt nye faste stillinger
 • Øke fokuset på personalledelse og - oppfølging
 • Etablere utvalg for Arrangement/Event og Forretningsutvikling/Økonomi
 • Vurdere opprettelse av ungdomsutvalg (må definere hva dette skal være og i hvilken form
 • Etablere system for samhandling mellom administrasjon/styret/utvalg