LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Styrets arbeid

How Can We Help?

Styrets arbeid

« TILBAKE

Styret i Storhamar Fotball skal ha styremøte hver måned på eget klubbhus om ikke annet blir bestemt. Faste punkter på styremøter:

-Økonomi

-Sportslig

-Informasjon fra administrasjonen

-Anlegg (utvikling, vedlikehold, oppgradering mv)

-Arrangement og cup

-Utvikling/strategi

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

 

Styremøter kan avholdes per epost eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball