LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Utvalg / komiteer

How Can We Help?

Utvalg / komiteer

« TILBAKE

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens vedtekter. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene skal ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når det vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen skal inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

Storhamar Fotball sine utvalg/komiteer pr. dato:

  1. Kontrollkomite
  2. Sportslig utvalg
  3. Valgkomite

Alle utvalg/komiteer, med unntak av valgkomite, skal være representert med en person fra daglig ledelse/administrasjon og en fra styret. Utvalgene/komiteene skal minst ha møte pr. kvartal og skal kunne danne underutvalg ved behov.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball