LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Budsjett

How Can We Help?

Budsjett

« TILBAKE

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet. Det vil si at man skal budsjettere nøkternt og realistisk på inntektssiden og utgiftssiden. Erfaringsmessig klarer man ikke å treffe 100% i budsjettet, så det bør legges inn en resultatmargin på minst 5%. I tillegg må man ta høyde for å kunne dekke utgifter som ikke fremkommer i driftsbudsjettet.

Daglig leder utarbeider et budsjettforslag som styrebehandles på slutten av året for det kommende år. Styre vedtar utkastet til budsjett og fremmer det til årsmøtet med anbefaling om endelig godkjenning.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball