LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Storhamar Fotball har egen lov (vedtekter). Vedtektene er under revidering og nye vedtekter skal vedtas på årsmøtet 2020. Dagens vedteker kan leses her: Vedtekter Storhamar Fotball

 

Storhamar Fotball har pr. dato 8 ansatte. 4 fast ansatte i administrasjonen og 4 deltidsansatte/ansatte på timer. Klubbens daglige leder er Arild Johansen. De faste ansatte har en stillingsinstruks, ansvarsfordeling og rollebeskrivelse fra styret (daglig leder) og fra daglig leder (de andre ansatte).

Arild Johansen, mobil 975 40 801, mail arild@storhamarfotball.no Daglig leder.

Hans Petter Nyberg, mobil 413 36 098, mail hanspetter@storhamarfotball.no Klubbkoordinator.

Tin Aung Lai Thang, mobil 940 51 933. Vaktmester

Torstein Jacobsen, mobil 971 93 027. Sportslig ansvarlig

Joakim Tønsager, mobil, 959 33 390, mail joakim@storhamarfotball.no.  Kontoransatt.

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens vedtekter. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene skal ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når det vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen skal inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

 

Storhamar Fotball sine utvalg/komiteer pr. dato:

  1. Arrangement og cup
  2. Sportslig
  3. Anlegg/utbygging
  4. Valgkomite

Alle utvalg/komiteer, med unntak av valgkomite, skal være representert med en person fra daglig ledelse/administrasjon og en fra styret. Utvalgene/komiteene skal minst ha møte pr. kvartal og skal kunne danne underutvalg ved behov.

Styreleder:

 

Nestleder:

Styremedlem - ØKONOMI:

 

Styremedlem – SPORT:

 

Styremedlem – KOMMUNIKASJON OG A-LAG:

 

Styremedlem – ARRANGEMENT:

Styret i Storhamar Fotball skal ha styremøte hver måned på eget klubbhus om ikke annet blir bestemt. Faste punkter på styremøter:

-Økonomi

-Sportslig

-Informasjon fra administrasjonen

-Anlegg (utvikling, vedlikehold, oppgradering mv)

-Arrangement og cup

-Utvikling/strategi

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

 

Styremøter kan avholdes per epost eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang for klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

Andre oppgaver jfr vedtektene:

  1. Organisere lagets idrettslige aktivitet
  2. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
  3. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg og personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
  4. Administrere og føre kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idrettens til enhver gjeldende instrukser og bestemmelser
  5. Representere laget utad

 

Sentrale retningslinjer fra Fotballforbundet:

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Styret i Storhamar Fotball med oppgaver:

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og skal være avholdt innen 31. mars hvert. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens vedtekter. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ikke skylde Storhamar Fotball kontingent (jfr. vedtektene). Ansatte har ikke stemmerett ved årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet annonseres via mail og på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Mal for innkalling årsmøte: se vedlegg til denne klubbhåndbok

Mal for referat årsmøte : se vedlegg til denne klubbhåndbok

I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball