LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Instruks for kontrollutvalget i Storhamar IL fotball vedtatt på årsmøte 16.03.22

Årsmøteprotokoll 22.03.2023

Årsmøteprotokoll 16.03.2022

 

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et grovt brudd på idrettens mest grunnleggende verdier.
Alle i Storhamar Fotball som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal ha fremvist ren politiattest.

Klubben skal følge klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.
Dette innebærer:
· Styret sørger for at klubben har en politiattestansvarlig.
· Rutiner for kontroll med politiattester skal være implementert.
· Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest, skal til enhver tid kunne fremvises.

Storhamar Fotball har følgende rutiner knyttet til politiattest:
1. I starten av ny sesong, når spiller- og trenerlister oppdateres, skal politiattester sjekkes. Nye trenere må forevise politiattest.
2. Politiattestansvarlig skriver en «bekreftelse på formål» til de som skal søke om attest – som de bruker i sin søknad.
3. Personen søker, og får forhåpentligvis en «plettfri» attest i retur.
4. Attest forevises politiattestansvarlig.
5. Oppdaterer klubbadm/medlemsregisteret på de som leverer.

Fair Play er samlebegrepet for verdiarbeid og grunnlaget for hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap og handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen. Verdier som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer.

Fair play-ansvarlig har det faglige og overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag gjennom trenerforum, trenermøter, spillermøter, arrangement og foreldremøter.

Fair play-ansvarlig er klubbens kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt. Fair play ansvarlig tar hånd om rapportering av uheldige hendelser og situasjoner.

Storhamar Fotball har lang tradisjon med å gjennomføre fotballtilbud (Miniliga) for de yngste (5-7 år) for barn i nærmiljøet en gang i uka i perioden april-september.
- 5 åringene ledes av sportslig leder og egne instruktører
- 6 og 7 åringene ledes av foreldretrenere

Hovedoppgaver

Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert i forhold til de krav og plikter som følger av det å være en Kvalitetsklubb. Klubbkoordinator i Storhamar Fotball er kvalitetsklubbansvarlig. Oppgaver for Kvalitetsklubbansvarlig:

Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger, søke turneringer, samt melde på lag i seriespill. Det er klubbkoordinator i Storhamar Fotball som er FIKS-ansvarlig. Oppgaver for FIKS-Ansvarlig:

Storhamar Fotball har egen lov (vedtekter). Oppdatert vedteker kan leses her: Vedtekter Storhamar Fotball

 

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens vedtekter. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene skal ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når det vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen skal inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

Storhamar Fotball sine utvalg/komiteer pr. dato:

  1. Kontrollkomite
  2. Sportslig utvalg
  3. Valgkomite

Alle utvalg/komiteer, med unntak av valgkomite, skal være representert med en person fra daglig ledelse/administrasjon og en fra styret. Utvalgene/komiteene skal minst ha møte pr. kvartal og skal kunne danne underutvalg ved behov.

Styreleder:

 

Nestleder:

Styremedlem - ØKONOMI:

 

Styremedlem – SPORT:

 

Styremedlem – KOMMUNIKASJON OG A-LAG:

 

Styremedlem – ARRANGEMENT:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball