LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

 

LOV FOR STORHAMAR FOTBALL 

Stiftet 20. mars 1935. 

Sist endret 07.03.2022 

 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Storhamar Allianseidrettslag. For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs lov § 10-7. 

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Innlandet idrettskrets og er tilsluttet Hamar Idrettsråd. 

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

 

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler. 

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4 

 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 

 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10 

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  

(2)Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   

(3) Årsmøtets oppgaver: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
 2. Velge dirigent(er)  
 3. Velge protokollfører(e) 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 5. Godkjenne forretningsorden 
 6. Godkjenne innkallingen 
 7. Godkjenne saklisten  
 8. Behandle idrettslagets årsberetning 
 9. Behandle  
  1. idrettslagets regnskap 
  2. styrets økonomiske beretning 
  3. kontrollutvalgets beretning  
  4. beretning fra engasjert revisor 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
 11. Fastsette  
  1. medlemskontingent på minst kr 50 
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
 12. Vedta idrettslagets budsjett 
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 14. Velge: 
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og ett varamedlem 
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
  4. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem 
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

Valg til styret og kontrollutvalg gjøres for 2 år.  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21 

(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  § 2-19 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for: 

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. 

 

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet. 

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18 

 

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 1.  Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 2. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet. 
 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 4. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 

 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

 

 1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:  
 1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
 2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.   

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

 

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball