LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Økonomi

How Can We Help?

Økonomi

« TILBAKE

Det er styret i Storhamar Fotball som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

 

Styret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren Lene Johansen.

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 

  • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
  • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
  • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
  • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Styret skal påse at klubben har valgt revisor: BDO revisjon Hamar.

 

Se vedlagt årshjul og økonomiplan for Storhamar Fotball.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball